• Zpět
 • Napište nám

  Řízení kvality

  Kvalitu máme pod kontrolou.

  Řízení kvality

  Řízení kvality je proces, jehož hlavním a jediným cílem je Spokojený zákazník. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je optimalizace pracovních i výrobních postupů tak, aby dodávané produkty a služby maximálně řešily požadavky zákazníka a zároveň byly produkovány se zachováním optimálních nákladů.

  Co to znamená v praxi? Především snahu o neustálé, systematické a měřitelné zlepšování všech procesů ve firmě.

  Jak toho docílit? Rozhodně ne byrokracií. Snahu o zlepšování musí mít každý jednotlivý pracovník v povědomí a nic nedokáže od této myšlenky spolehlivěji odradit, než nadměrné zatížení nesmyslným papírováním.

  Kvalitu máme pod kontrolou

  Visí Vám na stěně certifikát, nebo kromě toho považujete za účelné systémově řídit kvalitu?

  Provoz systému managementu se stane Vaším nástrojem pro zlepšování, nikoliv otravnou byrokracií…

  Modul QM Řízení kvality vychází z mezinárodních norem pro systémy managementu jako jsou: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO/IEC 27001 a další.

  Přehledný systém pro správu auditů umožňující nejenom evidenci auditů, ale také zjištění a z nich vzešlá opatření nebo jednoduchý reporting.

  7

  QM – Řízení kvality Vám umožňuje:

  1
  Plánování auditů – vytvoření plánu auditu na libovolné období (měsíc, čtvrtletí, rok atd.) U auditu lze jednoduše implementovat integraci do kalendáře a notifikace v případě blížícího se auditů.
  2
  Organizace auditů – audity lze zatřídit k jednotlivým obdobím, lokalitám, procesům nebo systémům.
  3
  Tým auditorů – na základě evidované a schvalované způsobilosti zaměstnanců sestavit odborně způsobilý tým auditu. Prostřednictvím týmu auditu jsou automaticky řízena oprávnění.
  4
  Číselníky – umožňuje správu číselníků, jakou jsou: Požadavky, Proces, Lokality, Normy, Systémy, Kontrolní listy, Typy auditu, Typy zjištění, Hodnocení požadavku atd.
  5
  Generování výstupů – všechny při auditu sesbírané informace jsou generovány do výstupních zpráv, které jsou automaticky archivovány do struktury dokumentace auditu.
  6
  Sledování a odstranění neshod – každé zjištění lze přiřadit zodpovědné osobě a lze tak sledovat odstraňování neshod v čase včetně hlídání termínů plnění. Zároveň systém umožňuje napojení na opatření a sledování implementace těchto opatření v souvislosti se zdrojovým zjištění.
  7
  Reporting – v rámci systému je možné a uživatelský přívětivě vytvářet nad daty libovolné reporty a publikace těchto reportů do systému.

  Systém pro každou kontrolovanou oblast na základě číselníků vygeneruje seznam témat, otázek, které je potřeba kontrolovat do kontrolního listu.

  Auditor sám nemusí hlídat co má kontrolovat jen vyplňuje před chystané položky.

  Na nic tak nezapomene a audit proběhne bez problémů.

  Cíle

  • Řízení jakosti pomocí SMART cílů jednotlivých organizačních jednotek.
  • Evidence plnění cílů včetně schvalování zdrojů.
  • Možnost rozpracování cílů do konkrétních úkolů (programů).

   

  Audity

  • Nástroje pro důslednou kontrolu Vašeho managementu kvality.
  • Plánování, upozorňování, evidence interních a externích auditů.
  • Elektronické potvrzování výsledků auditu.
  • Návaznost na řízení neshod, doporučení a námětů.
  • Statistika výsledků auditu.

  Neshody

  • Nástroj pro zlepšování Vašeho managementu kvality.
  • Kategorie neshod, příčiny neshod, vazba na opatření.
  • Dokladované odstranění neshod bez zbytečných papírů.
  • Navázání neshod na audity, procesy, organizační jednotky a na agendy bezpečnosti informací.

  Doporučení a náměty

  • Evidence doporučení a námětů včetně zdroje jejich vzniku.
  • Integrované řešení s ostatními částmi systému.

   

   

   

  Řízení reklamací

  • Evidence přijatých reklamací včetně způsobu vyřízení a vyrozumění zákazníka.
  • Upozorňování na termín řešení reklamace.
  • Přehled o nákladech na odstranění reklamací.
  • Vazba na evidenci zákazníků.
  • Evidence vystavených reklamací a průběhu jejich vyřizování.
  • Vazba na ostatní části systému managementu kvality –  neshody, opatření a úkoly.

  Opatření

  • Volitelné schvalování opatření před jejich realizací.
  • Provázání opatření s neshodami, poradami a plánem zvládání rizik.
  • Možnost rozpracování opatření do konkrétních úkolů.

   

   

   

  Měření procesů

  • Průběžně nastavitelná kritéria hodnocení výkonnosti.
  • Evidence výsledků jednotlivých organizačních jednotek.

  V kontextu integrovaného systému managementu lze tyto praktiky zapojit do jednotných postupů a klasifikací, aby bylo možné reportovat celkový stav řízení a sledovat na základě pořizovaných záznamů definované indikátory kvality i jejich trendy.

  Výsledky auditů lze exportovat do reportů a sestav, ke kterým se mohou vyjádřit další pracovníci a následně je schvalovat.

  Ze schválených dokumentů resp. jejich obsahu je možné vytvářet úkoly a sledovat jejich řešení.